Vývoj a smerovanie školy

Vývoj a smerovanie školy

vznikla 1. 9. 2005 ako priame pokračovanie bývalého SOU strojárskeho, ktoré už od roku 1951 pripravovalo kvalifikovaných odborníkov najmä v strojárskych profesiách. Postupne sa škola vyprofilovala na regionálnu odbornú školu, poskytujúcu kvalitné odborné vzdelávanie pre žiakov primárne vo vzdelávacích programoch: autoopravár – mechanik, inštalatér. Z toho jasne vyplýva, že sa orientujeme na remeslá, ktoré sú žiaľ často verejnosťou nedocenené. Ponúkané odbory sú  učebné, štúdium v nich je 3-ročné, dosiahnutý doklad o vzdelaní je výučný list. Sú to odbory žiadané trhom práce, čo vyplýva z analýz a prieskumov MŠVVaŠ SR. Škola pripravuje žiakov na výkon ich povolania s podporou samotných servisných pracovísk. Tie sa spoločne s nami podieľajú jednak na príprave a tiež na ukončovaní štúdia žiakov. Neustále investujeme do materiálno-technického vybavenia školy, hlavne do vlastného pracoviska praktického vyučovania, ktoré je našou prioritou. Veď práve tu žiaci získavajú tak cenné praktické zručnosti a skúsenosti, ktoré sú v živote ich vstupenkou na trh práce. Naše investície sú tiež cielené aj do oblasti vzdelávania a ďalšieho rozvoja pedagogických zamestnancov školy.

Absolventi uvedených odborov sú profesne pripravení na vstup do pracovného procesu. Tomu prispôsobujeme v rámci možností náplň vzdelávania tak, aby sme sa čo najviac priblížili požiadavkám a potrebám zamestnávateľov. Výuka odborov sa realizuje v priestoroch teoretického a praktického vyučovania, pod odborným vedením majstrou odborného výcviku a tiež na zmluvných pracoviskách školy, priamo v autoservisoch a firmách v širšom regióne.

 

 Našim cieľom je:

  • pripraviť kvalitných absolventov v uvedených odboroch,
  • podporovať ich osobný rozvoj,
  • rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, kreativitu,
  • poskytnúť najnovšie informácie v danom segmente, ich aplikáciu v praxi,
  • poskytnúť našim žiakom možnosť ďalšieho vzdelávania formou vzdelávacích kurzov, ktoré rozširujú a skvalitňujú ich uplatnenie( napr. zváračský kurz…),
  • vzdelávanie smerovať tak, aby sa žiaci dokázali adaptovať na nové, neustále sa meniace podmienky praxe.

 

 Naplnenie našich cieľov 

nám umožňuje aj vybavenie pracoviska praktického vyučovania o najnovšie technologické zariadenia, čím sme vytvorili samostatnú dielňu:

  • pre pneuservis,
  • pre kontrolu geometrie vozidla,
  • pre  diagnostiku a bežný servis vozidla,
  • pre kontrolu bŕzd a tlmičov.

Celý tento proces prípravy sa realizuje s podporou kvalifikovaných a neustále sa vzdelávajúcich pedagogických zamestnancou a inštruktorou, ktorí ochotne odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti žiakom.

Aj týmto sa snažíme ukázať žiakom, že remeslo môže byť tiež atraktívneže nové progresívne technológie prenikajú do všetkých technických oblastí, nevynímajúc nami ponúkané učebné odbory.

Žiaci školy využívajú na rozvoj svojich telesných aktivít telocvičňu. Žiaci majú možnosť stravovania sa priamo v škole.

 

Štúdium na našej škole je bezplatné.