Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava

Názov odboru:
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava

číslo: 3757 L

(2-ročný nadstavbový študijný odbor, maturitné vysvedčenie)

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka na stredných odborných školách je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy a prepravy. Absolvent môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti mestskej a cestnej dopravy, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu absolventov jednotlivých odborov.

 

Kód a názov  ŠVP  37 doprava, pošty a telekomunikácie
Kód a názov študijného odboru 3757 L, Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná, pre absolventov trojročných učebných odborov
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

17

33

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

Anglický jazyk

4

4

8

Človek
a spoločnosť

Občianska náuka

0

1

1

Dejepis

1

0

1

Človek
a príroda

Fyzika

1

2

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3

3

6

Informatika

1

1

2

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

4

Odborné predmety

18

17

35

Teoretické vzdelávanie

Ekonomika a podnikanie

1,5

2

3,5

Dopravná geografia

1

0

1

Prevádzka cestnej a mestskej dopravy

3,5

2

5,5

Cestná a mestská doprava

3

3

6

Výpočtová technika

2

2

4

Zasielateľstvo

1

1

2

Manažment

0

1

1

Praktická príprava

Odborná prax

6

6

12

Spolu

34

34

68

 

Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok príjímacieho konania
Spôsob ukončovania štúdia maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa

Absolventi nájdu uplatnenie v dopravných organizáciách ako technickí zamestnanci v oblasti cestnej a mestskej dopravy, ako kvalifikovaní vodiči vo vnútroštátnej a v medzinárodnej doprave, pri organizovaní vnútropodnikovej a mestskej hromednej dopravy. Môžu pracovať ako zmenový majstri, pracovníci a kpmerční pracovníci v doprave, technickí zamestnanci, vedúci materiálnotechnického zásobovania. 

Možnosť ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.