Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Názov odboru:
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

číslo: 2414 L 01

(2-ročný nadstavbový študijný odbor, maturitné vysvedčenie)

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru 2414 L 01 strojárstvo je kvalifikovaný zamestnanec so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

Rovnako aj kvalifikovaný odborný technický zamestnanec, schopný samostatne pracovať na klasických i programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať samostatne tvorivo i v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne pričom sa predpokladá jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

 

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2414 L 01, Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná, pre absolventov trojročných učebných odborov
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

17

33

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

Cudzí jazyk

4

4

8

Človek
a spoločnosť

Občianska náuka

0

1

1

Dejepis

1

0

1

Človek
a príroda

Fyzika

1

2

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3

3

6

Informatika

1

1

2

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

4

Odborné predmety

18

17

35

Teoretické vzdelávanie

Ekonomika a podnikanie

1,5

2

3,5

Automatizácia strojárskej výroby

1

0

1

Technická mechanika

2

2

4

Technické merania

1

1

2

Výpočtová technika

2

2

4

Technológia montáže a opráv

3

3

6

Technická príprava výroby

1,5

1

2,5

Praktická príprava

Odborná prax

6

6

12

Spolu

34

34

68

 

Dľžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok príjímacieho konania
Spôsob ukončovania štúdia maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Výkon činností technického, konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosť ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.