Strojárstvo – obrábanie materiálov

Názov odboru:
Strojárstvo – obrábanie materiálov

číslo: 2414 L 02

(2-ročný nadstavbový študijný odbor, maturitné vysvedčenie)

Profil absolventa:

V tomto zameraní sa prehlbujú vedomosti o klasických a progresívnych technológiách trieskového obrábania a delania materiálov. Absolvent ovláda princípy a možnosti automatického riadenia obrábacích strojov, pozná vlastnosti materiálov súvisiacich s ich obrábaním. Pozná nástroje, prípravky a meradlá a vie ich vhodne použiť. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví strojárstva v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní.

 

Kód a názov  ŠVP

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2414 L 02, Strojárstvo – obrábanie materiálov

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná, pre absolventov trojročných učebných odborov

Druh školy

súkromná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

17

33

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

Anglický jazyk

4

4

8

Človek
a spoločnosť

Občianska náuka

0

1

1

Dejepis

1

0

1

Človek
a príroda

Fyzika

1

2

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3

3

6

Informatika

1

1

2

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

4

Odborné predmety

18

17

35

Teoretické vzdelávanie

Ekonomika a podnikanie

1,5

2

3,5

Automatizácia strojárskej výroby

1

0

1

Technická mechanika

2

2

4

Technické merania

1

1

2

Výpočtová technika

2

2

4

Technológia obrábania

2

2

4

Číslicovo riadené obrábacie stroje

1

1

2

Programovanie CNC strojov

1,5

1

2,5

Praktická príprava

Odborná prax

6

6

12

Spolu

34

34

68

Dľžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov
Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok príjímacieho konania
Spôsob ukončovania štúdia maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o maturitnej skúške
Možnosť pracovného uplatnenia absolventa Výkon činností technického, konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Možnosť ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.