Inštalatér

Názov učebného odboru: Inštalatér

číslo: 3678 H

(trojročný učebný odbor, výučný list)

Praktické vyučovanie – žiaci 1. ročníka – praktická ukážka ručného delenia materiálu rezačkou od firmy REMS

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých rozvodných systémov inžinierskych sietí miestneho, ústredného a diaľkového charakteru a všetkých zariadení, ktoré priamo súvisia s týmito systémami. Vie spájať rôzne materiály zváraním, lepením a inými technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení podľa predpísanej technickej dokumentácie a vie vykonať predpísané skúšky. Ďalej je oboznámený so základmi murárskych, maliarskych a betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, plastov a sadrokartónu.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu.

 

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia
Kód a názov učebného odboru 3678 H,  inštalatér
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

9

8,5

29,5

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1,5

1

4

Anglický jazyk

3

3

3

9

Človek
a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova

1/1

0

0

1/1

Človek
a spoločnosť

Občianska náuka

1

0

0

1

Človek
a príroda

Fyzika

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné predmety

21

24

24,5

69,5

Teoretické vzdelávanie

Ekonomika

0

1

1

2

Stavebné konštrukcie

1,5

0

0

1,5

Odborné kreslenie

1,5

2

2

5,5

Materiály

1

1

0

2

Technológia

2

3,5

4

9,5

Praktická príprava

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety

Odpadové hospodárstvo

0

0,5

0

0,5

Informatika v odbore

0

1

0

1

Spolu

33

33

33

99

 

Dĺžka štúdia  3 roky
Forma štúdia  denná, pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium  úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia štúdia  záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní  výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
Praktické vyučovanie

V dielenských priestoroch školy v 1. ročníku a následne vo firmách zameraných na  inštalácie a opravy rozvodov  v celom regióne. 

Pracovné uplatnenie absolventa

Samostatne zárobkovo činná osoba – živnostník; kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci inštaláciu kúrenia, plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody vrátane opráv.

Ďalšie vzdelávanie Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventiv 3. ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifíkáciu absolventa v danom odbore.