Maturitná skúška

Časový harmonogram praktickej časti odbornej zložky

Študijný odbor: 2414 L 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení – obhajoba vlastného projektu

Dátum konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2022: 26. apríl 2022

 /utorok/ –  obhajoba vlastného projektu

Zoznam žiakov prihlásených na PČOZ:

8.00 – 8.30 hod.         Cigánek Róbert

8.30 – 9.00 hod.         Hirschner Erik

9.00 – 9.30 hod.         Ivanič Juraj

9.30 – 10.00 hod.       Lauko Sebastián

10.00 – 10.30 hod.     prestávka

10.30 – 11.00 hod.     Lukáč Tibor

11.00 – 11.30 hod.     Šauša Tomáš      

11.30 – 12.00 hod.     Štrba Róbert

Maturitná skúška 2022 sa bude konať v priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom

Maturitná skúška v školskom roku 2021/2022

Organizáciu MS upravuje zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o uskutočňovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v predmetoch:
  a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2022 ,
  b)anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 16. marca 2022.
 2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v dňoch 5. -8. 4. 2022
 3. Termíny konaniaústnej formy internej časti MS 2022 a praktickej časti odbornej zložky:
Predmet

Dátum konania

skúšky

Miesto konania

skúšky

slovenský jazyk a literatúra v termíne od 23.5 – 27.5.2022 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
anglický jazyk v termíne od 23.5 – 27.5.2022 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
teoretická časť odbornej zložky v termíne od 23.5 – 27.5.2022 SSOŠ  Žiar nad Hronom
praktická časť odbornej zložky 26.4.2022 SSOŠ  Žiar nad Hronom

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, platia nasledujúce informácie:

 1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
 2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
 3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu.Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať. Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
 4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2022, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2023).
 5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30.septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
 6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MSzároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.
 7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky. 

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba opravný termín EČ a PFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ a PFIČ MS.