Komerčný pracovník v doprave

Názov študijného odboru: Komerčný pracovník v doprave

číslo: 3759 K

(4-ročný študijný odbor, maturitné vysvedčenie + výučný list)

Profil absolventa:

Absolvent vie definovať ekonomické pojmy a použiť ich súvislosti v oblasti dopravy, zhromažďovať, analyzovať a využívať technické prevádzkovo-ekonomické informácie na každodenné riešenie úloh v oblasti činnosti podniku zaoberajúcim sa podnikaním v doprave. Ovláda základy jednoduchého a podvojného účtovníctva a evidencie, vie klasifikovať zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch, roztriediť procesy na zvýšenie hospodárnosti využívania palív, pohonných hmôt a energií. Dokáže správne komunikovať v ústnom a písomnom prejave, interpretovať systém organizácie a riadenia dopravy, pozná základné normy a predpisy v doprave, vie klasifikovať spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave. Ovláda problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie vybraných štátoch

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, alebo ako technickoadministratívny pracovník v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú, zasielateľskú a logistickú činnosť. Absolvent môže ďalej pokračovať vo vzdelávaní formou vysokoškolského štúdia, alebo pomaturitného.

Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná, pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť
Poskytnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa získaním základných odborných vedomostí  a zručností sa absolvent uplatní ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, alebo ako technickoadministratívny pracovník v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú, zasielateľskú a logistickú činnosť.
Možnosti ďalšieho štúdia vysokoškolské štúdium, pomaturitné štúdium