Kritéria prijímania – učebné odbory

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Hliník nad Hronom v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ č. 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov, v zmysle novely školského zákona č. 415/2021 Z.z., zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva nasledovné kritériá na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Hliník nad Hronom pre školský rok 2022/2023:

 

prijímanie žiakov do trojročných učebných odborov:

2487 H 01 – autoopravár – mechanik
počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 12

3678 H – inštalatér
počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 8

 

Podmienky prijatia do uvedených odborov:

úspešné ukončenie 9. ročníka Základnej školy

Prihlásení uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok od prvého najúspešnejšieho až do naplnenia počtu miest. V prípade, že sa prihlási väčší počet uchádzačov ako je možne prijať, poradie uchádzačov sa stanoví na základe študijných výsledkov.

Za prospech v základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka,

do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetu fyzika podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov = 3. (4-x). (4-x), kde x je známka,

do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetu technika a cudzí jazyk podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka.

Do priemeru klasifikácie sa nebude započítavať známka zo správania, známky z výchovných a nepovinných predmetov. V prípade, že uchádzač bol klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk, z ktorého dosiahol lepší prospech v sledovanom období. V prípade výpočtu celkovej rovnakej priemernej známky uprednostní sa v poradí uchádzač, ktorý:

– má zmenenú pracovnú schopnosť /musí spĺňať zdravotné požiadavky pre daný odbor/,
– má lepší priemer známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika,
– dosiahol umiestnenie na 1.- 3. mieste v olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole.

V Žiari nad Hronom, dňa 6. januára 2022