Autoopravár – mechanik

Názov učebného odboru:
autoopravár – mechanik

číslo: 2487 H 01

(trojročný učebný odbor, výučný list)

Praktické vyučovanie – žiaci 1. ročníka – nácvik demontáže a montáže dielov zadnej nápravy – školské cvičné auto – PEUGEOT 206

Profil absolventa:

Absolventi učebného odboru získajú odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby boli kvalifikovaní odborní pracovníci schopní samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov, tak v živnostenských prevádzkach (s perspektívou zriadenia vlastnej živnosti) ako aj na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent vie diagnostikovať a urobiť bežné opravy automobilov, obsluhovať základné meracie, diagnostické prístroje a pomôcky používané v autoopravárenstve, používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu a využívať štandardnú výpočtovú techniku.

Kód a názov  ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru 2487 H 01, autoopravár – mechanik
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy súkromná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

9

8,5

29,5

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1,5

1

4

Anglický jazyk

3

3

3

9

Človek
a hodnoty

Etická výchova/Náboženská výchova

1/1

0

0

1/1

Človek
a spoločnosť

Občianska náuka

1

0

0

1

Človek
a príroda

Fyzika

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné predmety

21

24

24,5

69,5

Teoretické vzdelávanie

Ekonomika

0

1

1

2

Základy strojárstva

1,5

0

0

1,5

Technické kreslenie

1,5

0

0

1,5

Základy elektrotechniky

1

0

0

1

Automobily 0 2,5 2,5 5
Diagnostika a opravy automobilov 0 3 2,5 5,5
Elektrotechnika 0 2 1 3

Strojárska technológia

2

0

0

2

Praktická príprava

Odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety

Odpadové hospodárstvo

0

0,5

0

0,5

Spolu

33

33

33

99

 

Dĺžka štúdia  3 roky
Forma štúdia  denná, pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium  úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia štúdia  záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní  výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
Praktické vyučovanie

V dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, geometriu, pneuservis, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, prípadne v ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne. 

Pracovné uplatnenie absolventa

Samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti autoopravárenstva – živnostník; kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce vo výrobných podnikoch v autoopravárenstve.

Ďalšie vzdelávanie Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventa.