Štipendiá

Milí naši žiaci a rodičia,

týmto Vám dávame na vedomie nasledovné dôležité informácie:

Na škole funguje štipendijný program na podporu vzdelávania žiakov stredných škôl zo sociálne slabých rodín. V súčasnosti sa zúčastňujeme projektu:
Národný projekt Poskytovanie stredoškolských štipendií pre žiakov stredných škôl prostredníctvom CVTI Bratislava .

Sociálne štipendiá pre školský rok 2021/2022
1. Štipendium možno poskytnúť žiakovi strednej odbornej školy:

Ak sa spoločne posudzuje s osobami:
– ktorým sa poskytuje dávka pomoci v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
– u ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa žiada o štipendium je najviac vo výške životného minima.
Ak žiak nie je podmienečne vylúčený zo štúdia.

Ak žiak dosiahol priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského vyučovania lepší ako 3,5.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania – § 149 ods, (2). Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúčku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

Štipendium nie je nárokovateľné, o priznaní rozhoduje riaditeľ školy.

2. Doklady:
– písomná žiadosť o sociálne štipendium, žiadateľom môže byť plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka,
– písomný záväzok žiadateľa, že bezodkladne písomne nahlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia, vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov, alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia,
– aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi ,
– doklady o všetkých príjmoch v 1. polroku školského roku za kalendárny rok 2018, v 2. polroku za kalendárny rok 2019: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.) a doklad o počte spoločne posudzovaných osôb – mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom sa podá žiadosť o štipendium,
– vysvedčenie za predchádzajúce klasifikačné obdobie (pravosť overuje riaditeľ).

3. Podanie žiadosti:
– vždy do konca príslušného mesiaca,
– podľa § 149 ods. (7) sa  žiadateľ písomne zaväzuje, že bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Ak bolo štipendium priznané podľa § 149 ods. 1 b) školského zákona, jednou zo skutočností, ktorá môže mať bplyv na poskytovanie štipendia je výška príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia musí žiadateľ túto zmenu bezodkladne písomne nahlásiť riaditeľovi školy v tom mesiaci, v ktorom nastala.

4. Výška štipendia:

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v novom školskom roku to bude:

a, pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane vo výške 50 % výšky životného minima, teda 49,78 €
b,
 pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima, teda 34,85 €
c,
 pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima, teda 24,89 €

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku2021/2022  sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
99,56 €  ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

5. Dokumentácia školy:
Žiaci, ktorí boli klasifikovaní v riadnom termíne
Ak po prehodnotení sociálnej situácie rodiny a výšky štipendia podľa nových dokladov nedošlo k žiadnej zmene, nové rozhodnutie riaditeľa školy nemá opodstatnenie. Nové rozhodnutie o priznaní štipendia riaditeľom školy (alebo zmene pôvodného) má opodstatnenie vtedy, ak sa v druhom polroku zmenila výška štipendia (je určená podľa inej časti odseku 10 v § 149 školského zákona 245/2008 Z.z) alebo dôvodom na priznanie štipendia je iná časť odseku 1 v § 149.
Žiaci, ktorí budú klasifikovaní po 31.1.2021
V mesiaci február sa prehodnotí oprávnenosť poberania štipendia v druhom polroku a v mesiaci, kedy budú mať ukončenú klasifikáciu, výška štipendia (ak napríklad žiak má ukončenú klasifikáciu až v marci, výška štipendia vo februári zostáva taká istá ako v prvom polroku).
Súhrnná žiadosť školy o platbu
Do súhrnnej žiadosti o platbu je potrebné v zozname uviesť všetkých žiakov (teda aj tých, ktorí poberali štipendium len v 1.polroku), pod tým istým poradovým číslom ako v 1.polroku (stačí meno a priezvisko, prípadne v poznámke uviesť obdobie poberania štipendia). Dodržanie poradia v mennom zozname v súhrnnej žiadosti je dôležité z hľadiska pridelenia evidenčné čísla žiakovi, ktoré platí pre celý školský rok.

6. Oprávnenosť poberania štipendia v druhom polroku:
Podľa § 149 ods.1 školského zákona (zákona č.245/2008 Z.z) štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy. O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy v súlade s § 5 odst. 4 písm. m) zákona 596/2003 Z.z., ak však rozhodne o priznaní štipendia, nesie zodpovednosť za oprávnenosť vyplatenia štipendia – viď Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl, Čl. V. odsek 9.
Podľa § 149 ods. 7 školského zákona podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Ak bolo štipendium priznané podľa § 149 ods. 1 b) školského zákona, jednou zo skutočností, ktorá môže mať vplyv na poskytovanie štipendia je výška príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Povinnosť predložiť doklady o príjme za predchádzajúci kalendárny rok je žiadateľovi alebo zákonnému zástupcovi známa, zaviazal sa k tomu svojim podpisom v žiadosti o poskytnutie štipendia
Podľa § 149, ods. 9 školského zákona štipendium sa neposkytuje , ak bolo priznané na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.
Ak doklady o príjme za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca nepredloží riaditeľovi školy ani vo februári, v januári mohlo dôjsť k takej zmene skutočností, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie. V súlade s § 149 ods. 8 b) školského zákona, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala zmena. Riaditeľ školy môže s účinnosťou od 1.2.2020, štipendium odňať. V prípade, že doklady o zmene skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia predloží žiadateľ alebo zákonný zástupca neskôr, riaditeľ školy môže podľa § 149 ods. 8a) štipendium opäť priznať od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená – predložením dokladov na posúdenie oprávnenosti poberania štipendia.

7. Výplata štipendií:
– mesačne 20.-teho na sekretariáte riaditeľa SSOŠ,
– štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne.
– vo výnimočnom prípade poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska žiaka – poštové náklady sa odpočítajú z odosielanej sumy štipendia.

V prípade akejkoľvek zmeny (rodič sa zamestná, žiak nechodí do školy, podmienečne sa vyradí zo štúdia, zmeny adresy žiaka, jeho mena, atď.) je potrebné zmenu ihneď nahlásiť!!!

Žiadosti o sociálne štipendiá môžete priebežne odovzdávať vyplnené spolu s prílohami na sekretariáte školy. Žiadosti doručené po 30. v mesiaci budú zapracované už od ďalšieho mesiaca po doručení!