Kritéria prijímania – nadstavbové odbory

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka nadstavbových študijných odborov pre školský rok 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Hliník nad Hronom v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ č. 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov, v zmysle novely školského zákona č. 415/2021 Z.z. a po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva nasledovné kritériá na štúdium do 1. ročníka SSOŠ Hliník nad Hronom pre školský rok 2022/2023:

 

prijímanie žiakov do nadstavbových dvojročných študijných odborov

3757 L – dopravná prevádzka
počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 9

2414 L 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 9

 

Podmienky prijatia do uvedených odborov:

úspešné ukončenie 3. ročníka príslušného učebného odboru
vyhovujúci zdravotný stav pre daný študijný odbor potvrdený lekárom (potvrdenie je potrebné doložiť do 31. 8. 2022)

Prihlásení uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok

V prípade, že sa prihlási väčší počet uchádzačov ako je možne prijať, poradie uchádzačov sa stanoví na základe študijných výsledkov.

Za prospech na strednej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo všetkých ročníkov z predmetu slovenský jazyk a literatúra, fyzika a matematika.

Do priemeru klasifikácie sa nebude započítavať známka zo správania. V prípade, že uchádzač bol klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk, z ktorého dosiahol lepší prospech v sledovanom období. V prípade výpočtu celkovej rovnakej priemernej známky uprednostní sa v poradí uchádzač, ktorý:

– má zmenenú pracovnú schopnosť (musí spĺňať zdravotné požiadavky pre daný odbor)
– má lepší priemer známok z cudzieho jazyka
– dosiahol umiestnenie na 1.- 3. mieste v olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole.

Prihlášky na nadstavbové štúdium je nutné podať do 31. mája 2022 poštou alebo elektronicky na korešpondenčnú adresu školy.

 

V Žiari nad Hronom, január 2022