Športový krúžok

Športový krúžok – pod vedením Mgr. Jančokovej Anny

Cieľom športového krúžku je vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť, mať radosť z pohybu, získať základné zručnosti v športových aktivitách, pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie, utužovať dobré vzťahy prostredníctvom zapájania sa do súťaží. Učiť žiakov podriaďovať osobné záujmy záujmom kolektívu, budovať medziľudské vzťahy, vôľové vlastnosti a záujem o zvyšovanie športovej výkonnosti. Oboznámiť žiakov s princípmi fair play a uplatňovať ich v rámci športových akcií. V rámci športového krúžku sa žiaci budú venovať nasledovným športovým aktivitám: floorbal, futbal, volejbal, badminton.