Školský poriadok

vychádza z vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky zo dňa 23. júla 2008 č. 314/2008 Zb. o stredných školách a školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

A/ Kolektívne práva žiakov

a) Každý žiak SSOŠ má právo na bezplatné vzdelanie, čo zaručuje Ústava SR.
b) Žiaci SSOŠ majú právo vytvoriť si orgány žiackej samosprávy podľa vlastného uváženia.
c) Žiaci SSOŠ majú právo viesť aktívny a otvorený dialóg s tr. učiteľom, MOV a s vedením SSOŠ v mimovyučovacom čase.
d) Žiaci SSOŠ majú právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní a právo na dodržiavanie psychohygienických noriem.
e) Na kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete.
f) Slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme.
g) Na zdôvodnenie klasifikácie.
h) Požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 r. prostredníctvom zákonného zástupcu).
i) Vybrať si niektorú z foriem záujmovej činnosti.
j) Žiak má právo nezúčastniť sa na vyučovaní v prípade ochorenia, v prípade mimoriadnej udalosti v rodine, v prípade zlých poveternostných a dopravných podmienok, v prípade, ak bol uvoľnený triednym učiteľom alebo riaditeľom školy po písomnom vyžiadaní rodičov.
k) Žiak má právo navrhovať organizovanie kultúrnych, spoločenských a telovýchovných akcií, musí ich prerokovať s vedením školy.
l) Žiak má právo zúčastňovať sa na mimoškolskej činnosti usporiadanej pedagogickými pracovníkmi školy v priestoroch školy i mimo nej.

 

B/ Individuálne práva žiakov

a) Žiak SSOŠ má právo podľa okolností prerušiť štúdium, zanechať štúdium, prestúpiť na inú školu alebo na iný odbor.
b) Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa SSOŠ o komisionálne skúšanie.

Poznámka: Práva uvedené v kapitole „B“ si môže individuálne uplatňovať iba plnoletý žiak (po dovŕšení 18 r. veku). Ostatní len prostredníctvom zákonného zástupca.

 

C/ Povinnosti a správanie žiakov

1) Žiaci majú tieto povinnosti:
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
ch) dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
i) byť v škole vhodne a nevýstredne oblečení a upravení, v styku s učiteľmi a žiakmi používať spisovný jazyk, vyvarovať sa hrubých a vulgárnych výrazov,
j) opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho resp. MOV.

2) Žiakom je zakázané:
a) fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky alebo ich používať v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, prichádzať do školy pod vplyvom alkoholu, drog a iných toxických a omamných látok,
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
d) manipulovať s akýmkoľvek otvoreným ohňom vo všetkých priestoroch oboch budov školy a v ich blízkosti,
e) nosiť, rozširovať a prechovávať drogy, prekurzory a iné omamné látky
f)  správať sa voči spolužiakom i iným osobám spôsobom, ktorý nesie znaky šikanovania v priamej podobe (fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, odcudzenie vecí a pod.) i v nepriamej podobe (napr. prehliadanie a ignorovanie obete a pod.). Uvedené prejavy šikanovania sa považujú za závažné porušenie školského poriadku. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov a z hľadiska trestného zákona môže napĺňať skutkovú podstatu trestných činov. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania trestného činu dovŕšil 14. rok svojho veku. Takéto prejavy šikanovania škola oznámi policajnému zboru.
g) propagovať rasovú neznášanlivosť akoukoľvek formou (ústne, písomne, vlastným konaním a pod.),
h) nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov,
ch) používať mobilné telefóny, MP 3 prehrávače počas hodín teoretického a praktického vyučovania, kultúrno-spoločenských alebo výchovných akciáchvškoly,
i) obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej,
j) opúšťať areál školy počas vyučovania a aj počas prestávok sa žiakom prísne zakazuje!
k) vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, negatívne sa správať k spolužiakom, učiteľom a zamestnancom,
l) svojvoľne premiestňovať inventár z jednej triedy do druhej, premiestňovať lavičky, stoličky, príp. iným spôsobom premiestňovať a poškodzovať inventár školy,
m) vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania,
n) našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať nedovolené pomôcky a informačné pramene,
o) sedieť na ochranných zábradliach, schodištiach a podlahách a znečisťovať steny a vonkajšie časti budov školy,
p) používať mobilný telefón na záznam (foto, video, zvuk) v priebehu vyučovacej hodiny, fotografovať alebo iným spôsobom zaznamenávať zamestnancov školy a ostatných študentov bez ich písomného súhlasu. V prípade porušenia tohto zákazu sa priestupok posudzuje ako hrubé porušenie disciplíny a školského poriadku.
q) konzumovať potraviny počas vyučovacej hodiny,
r) manipulovať s vecami, prístrojmi a zariadeniami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku školy,
s) zdržiavať sa neodôvodnene v priestoroch telocvične a posilňovne.

3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, alebo zástupca zariadenia je povinný: 
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

4) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

 

D/ Dochádzka žiakov do školy

a) Žiak prichádza na vyučovanie včas, najneskôr 10 minút pred začiatkom svojho vyučovania.
b) Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu prekážku, požiada o povolenie pedagogického pracovníka. Pre vopred známe dôvody môže žiaka na 1 vyučovaciu hodinu uvoľniť vyučujúci, na viac ako 1 vyučovaciu hodinu, najviac však na 3 po sebe nasledujúce dni triedny učiteľ, na viac dní len riaditeľ školy. Uvoľnenie je možné len na základe písomnej žiadosti rodičov (zákonného zástupcu).
c) Ak žiak nepríde do školy pre nepredvídanú prekážku, oznámi rodič (zákonný zástupca) triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti žiaka telefonicky, (t.č. 045/6761207) alebo inak, najneskôr do 48 hodín.
d) Každú neprítomnosť v škole odôvodní žiak ihneď po návrate do školy triednemu učiteľovi písomným ospravedlnením v zošite určenom na tento účel. Každé ospravedlnenie podpíšu rodičia (aj lekárske ospravedlnenie). Ak sa odôvodnenie neprítomnosti neuznáva, pokladajú sa zameškané hodiny za neospravedlnené.
e) Ak žiaka postihne infekčné ochorenie, alebo sa vyskytne v rodine, navštevuje žiak školu iba po súhlase lekára. V takom prípade žiak alebo jeho zákonný zástupca informuje ihneď triedneho učiteľa.
f) Ak chce žiak ukončiť dochádzku alebo prestúpiť na inú školu, sú jeho rodičia (zákonný zástupca) povinní požiadať riaditeľa školy písomne o ukončenie štúdia alebo prestup na inú školu. Ak je žiak plnoletý, dovŕšil vek 18 rokov, podáva žiadosť osobne bez zákonného zástupcu. O žiadosti rozhodne riaditeľ.

E/ Výchovné opatrenia:

1. Pochvala triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy:
a) za výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
b) za najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,
c) za úspešnú reprezentáciu školy,
d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

2. Pochvala riaditeľom školy:
a) za výborný prospech – priemer 1,5,
b) za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,
c) za úspešnú reprezentáciu školy,
d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

3. Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy:
a) zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť kolegov prednesená na pedagogickej rade,
b) nesplnenie povinnosti týždenníkov,
c) iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,
d) za opakované neskoré príchody na vyučovanie,
e) za 1 až 5 hodín neospravedlnenej absencie v trojročných učebných odboroch a v nadstavbových študijných odboroch,
f) za 11 až 18 hodín neospravedlnenej absencie v dvojročných učebných odboroch.

4. Pokarhanie riaditeľom školy:
a) za 6 až 12 hodín neospravedlnenej absencie v trojročných učebných odboroch,
b) za 19 až 25 hodín neospravedlnenej absencie v dvojročných učebných odboroch,
c) za 6 až 30 hodín neospravedlnenej absencie v nadstavbových študijných odboroch,
d) za podvádzanie,
e) za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
f) za opakujúce sa neslušné správanie,
g) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3,
h) za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

 

5. Podmienečné vylúčenie zo školy ( podľa závažnosti priestupku):

a) nad 30 hodín neospravedlnenej absencie v trojročných učebných odboroch a nadstavbových študijných odboroch, podľa individuálneho posúdenia,
b) nad 35 hodín neospravedlnenej absencie v dvojročných učebných odboroch, podľa individuálneho posúdenia,
c) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov,
d) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
e) za krádež,
f) za úmyselné ublíženie na zdraví,
g) za šikanovanie a vydieranie,
h) za vandalizmus,
i) za prejavy rasovej neznášanlivosti,
j) za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy.

6. Vylúčenie zo školy:
a) za viac ako 100 hodín neospravedlnenej absencie, podľa zváženia pedagogickou radou,
b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5.

7. Znížená známka zo správania na 2 stupeň:
a) za 13 až 30 hodín neospravedlnenej absencie v trojročných učebných odboroch,
b) za 25 až 35 hodín neospravedlnenej absencie v dvojročných učebných odboroch.

8. Znížená známka zo správania na 3 stupeň:
a) nad 30 hodín neospravedlnenej absencie v trojročných učebných odboroch,
b) nad 35 hodín neospravedlnenej absencie v dvojročných učebných odboroch.

 

F/ Správanie žiakov mimo školy:

a) Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý a čestný.
b) K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo.
c) Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha.
d) Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky, nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.
e) Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.

 

G/ Účasť na školských exkurziách a akciách organizovaných školou:

a) Exkurzie a ostatné akcie súvisiace s výučbou organizujú a plánujú jednotlivé predmetové komisie školy príp. triedny učiteľ.
b) Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny triedneho učiteľa príp. pedagogického zamestnanca povereného danou akciou.
c) Účasť žiakov na akciách organizovaných inou organizáciou bude ospravedlnená, ak organizácia vopred predloží žiadosť o uvoľnenie menovaných žiakov po súhlase riaditeľa školy.
d) Účasť žiakov na akciách organizovaných školou alebo zriaďovateľom (olympiády, športové súťaže a iné akcie) bude ospravedlnená, keď pedagogický dozor na tejto akcii predloží vopred súpisku s menami žiakov po odsúhlasení riaditeľom školy.
e) Prax žiakov sa uskutočňuje aj na zmluvných pracoviskách školy. Cesta na pracovisko a z pracoviska sa považuje za cestu do školy a zo školy. Na pracovisku je študent povinný sa hlásiť u zodpovedného pracovníka, riadiť sa jeho pokynmi, pokynmi vyučujúceho predmet prax, správať sa slušne a dodržiavať bezpečnostné predpisy danej organizácie.

 

H/ Hlásenie registrovaných, neregistrovaných školských úrazov a mimoriadnych udalostí

a) Každý úraz (registrovaný, neregistrovaný, príp. mimoriadna udalosť) je potrebné, aby žiak ihneď hlásil vyučujúcemu v prípade, že sa stal v súvislosti s vyučovaním.
b) Agendu úrazov podľa bodu H/ a) spracovávajú zodpovední pracovníci školy.
c) Pri hlásení úrazu žiakom je dôležité, aby sa v hlásení hlásenie okrem mena a priezviska žiaka, ktorý utrpel úraz, uviedlo:
• deň, hodina, mesiac a rok vzniku úrazu,
• miesto, kde došlo k úrazu,
• spôsob, ako k úrazu došlo,
• charakter úrazu,
• svedok úrazu,
• meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu,
• dátum zapísania úrazu do evidencie úrazov ,
• podľa možnosti fotodokumentácia úrazu.

 

CH/ Prevencia patologického správania žiakov

Pedagogickí zamestnanci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou a koordinátorom drogovej prevencie s cieľom zabrániť patologickému správaniu žiakov. Škola realizuje rad systémových krokov a to najmä:

a) spolupráca s CPPPaP v Žiari nad Hronom,
b) oboznámenie žiakov a rodičov s dôsledkami šikanovania na začiatku každého školského roka a so základným princípom: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadných podobách“,
c) pedagogický dozor v priebehu ranného vstupu žiakov do budovy školy,
d) pedagogický dozor počas prestávok, kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorý vykonávajú v priebehu celého vyučovania pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci, neohlásené prehliadky žiakov a tried v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiari nad Hronom,
e) prevencia drogových závislostí formou DVD pre každého žiaka školy,
f) účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou problematikou,
g) organizovanie športových súťaží s cieľom plnohodnotného využívania voľného času,
h) organizovanie mimoškolských aktivít v rámci krúžkovej činnosti.

Školský /vnútorný/ poriadok školy je platný a záväzný pre všetkých žiakov školy po oboznámení sa s jeho obsahom preukázateľne prostredníctvom triedneho učiteľa na prvej triednickej hodine a na prvom zasadnutí RZ.
Školský /vnútorný/ poriadok školy je platný a záväzný pre všetkých pracovníkov, ktorí majú so školou uzavretý pracovný pomer, po oboznámení sa s jeho obsahom preukázateľným spôsobom prostredníctvom svojho nadriadeného pracovníka.
Riaditeľstvo SSOŠ verí, že výchovné opatrenia uvedené v odstavci 3 až 6 sa budú využívať v minimálnej miere alebo vôbec nie.

Všetkým žiakom praje mnoho úspechov pri štúdiu a príjemný pobyt v našej SSOŠ Hliník nad Hronom.

Schválené na pedagogickej rade dňa 27. 8. 2021.
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2021.
Týmto dňom stráca účinnosť Školský poriadok školy platný do 31. 8. 2021.

August 2021

Ing. Milan Berstling
riaditeľ SSOŠ