Literárno dramatický krúžok

Literárno – dramatický krúžok – pod vedením Mgr. Tonhajzerovej Ľubici

Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa naučia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom. Nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Žiaci sa zúčastňujú súťaží v prednese poézie a prózy a účinkujú na rôznych podujatiach.