Erasmus+ 2021, prax v Mníchove


Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje rôzne medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v oblasti mládeže a športu. Naša škola sa zameriava na také projekty, ktoré finančne zabezpečia realizáciu stáží žiakov v zahraničí, čo je súčasťou stratégie školy, ktorá sa už niekoľko rokov úzko profiluje a odborne a technicky neustále zdokonaľuje. Už od roku 2015, každoročne organizujeme odborné stáže v Mníchove v Nemecku v učebnom odbore Autoopravár – mechanik a to pre žiakov 2. a 3. ročníka. Predtým sme realizovali stáže vo Viedni. Odbornou stážou podporujeme tzv. zážitkové vzdelávanie. Žiaci pobytom v zahraničí získajú nové vedomosti, zručnosti, jazykové znalosti a nadobudnú rôzne skúsenosti. V realizácií stáži budeme pokračovať aj v rokoch 2022 a 2023, keďže na tieto roky už máme elokované finančné prostriedky, takže na pobyt sa dostanú ďalší naši žiaci.

Čo môžete na odbornej stáže v Mníchove zažiť a získať, pozrite si naše nasledovné fotografie z roku 2021.